پکیج A شامل:

  • طبقه همکف
    4 عدد لایت برد سایز بزرگ / L ، در مسیر بابایی به صدر
    3 عدد لایت برد سایز بزرگ / L ، در مسیر صدر به بابایی
  • طبقه فوقانی
    3 عدد لایت برد سایز متوسط / M ، در مسیر بابایی به صدر
    3 عدد لایت برد سایز متوسط / M ، در مسیر صدر به بابایی